Menu

 

 

REGULAMIN REALIZOWANIA
PROJEKT
W EDUKACYJNYCH 

1.

1.   Projekty realizowane s przez uczniw w klasie drugiej, a w szczeglnych wypadkach ich realizacja moe zosta dokoczona lub przesunita nie pniej ni do zakoczenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.

2.   Ucze moe bra udzia w realizacji wicej ni jednego projektu.

3.   W przypadku, o ktrym mowa w ust.2, ucze lub jego rodzice wskazuj, w terminie nie pniej ni  do  30   maja roku szkolnego,   w ktrym ucze przystpuje   do   egzaminu gimnazjalnego, temat ktrego projektu zostanie wpisany na wiadectwie ukoczenia szkoy;

2.

Czas trwania projektw powinien wynosi od dwch tygodni do trzech miesicy i moe by przeduony przez opiekuna zespou.

3.
Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projekt
w w ramach posiadanych przez siebie rodkw.

4.

1.     Na pocztku kadego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniw klasy II/ III o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2.     Rodzicom przekazuje si informacj na pierwszym zebraniu w klasie II/III nie pniej ni w terminie do 15 wrzenia.

5.

1.     W terminie do 30 wrzenia nauczyciele opiekunowie projektw przedstawiaj dyrektorowi list proponowanych tematw projektw z oglnymi zaoeniami ich realizacji.

2.     Informacje, o ktrych mowa w ust. l, udostpnia si uczniom na stronie internetowej Gimnazjum i bibliotece.

6.

1.     W terminie   do   15   padziernika opiekunowie projektw przeprowadzaj spotkania z uczniami, zapoznajc z zaoeniami projektu, udzielajc wskazwek i odpowiadajc na pytania.

2.     Wyboru okrelonego tematu dokonuj uczniowie do 20 padziernika, skadajc wspln pisemn deklaracj ze wskazaniem wszystkich czonkw zespou w liczbie od 3 do 6, przy czym mog to by zespoy midzyoddziaowe.

3.    Ten sam temat projektu moe by wybrany, za zgod opiekuna projektu, przez kilka zespow uczniowskich.

4.    W przypadku gdy ucze:

a)   nie zdecyduje o wyborze tematu,

b)   nie okreli zespou, z ktrym bdzie realizowa projekt,

c)   nie zoy deklaracji z powodw niezalenych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu wcza go do okrelonego zespou, uwzgldniajc zainteresowania i zdolnoci ucznia.

7.

Realizacja projektu rozpoczyna si od spotkania, na ktrym opiekun projektu z zespoem uczniowskim wsplnie ustalaj w szczeglnoci:

a)   czas realizacji projektu,

b)   formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c)   podzia zada w zespole i zasady wsppracy,

d)   kryteria oceny projektu,

e)   sposb prezentacji i podsumowania projektu, wpisujc je do karty realizacji projektu.
8.

1.  Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieco monitorowa prace zespou i poszczeglnych jego czonkw oraz udziela konsultacji i wskazwek.

2.    Nauczyciele    niebdcy   opiekunami   projektw  s   zobowizani,   we   wsppracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

9.

1.     Zakoczeniem   projektu jest publiczna prezentacja,   ktrej  forma jest  uzaleniona od tematyki realizowanego projektu.

2.     Prezentacje odbywaj si w terminie i zgodnie z form ustalon przez zesp, opiekuna i za zgod dyrektora Gimnazjum.

3.     W przypadku projektu realizowanego jako przedsiwzicie jego prezentacja nastpuje zgodnie z ustalonym planem przyjtym w projekcie.

4.   W zalenoci od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni gocie mog uczestniczy:

 

a)   uczniowie danej klasy;

b)   rodzice uczniw;

c)    osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, wadz samorzdowych, itp., z ktrymi wizaa si tematyka projektu;

d)  inne osoby, ktrych obecno opiekun i uczniowie uznaj za wan i potrzebn ze wzgldu na charakter projektu.

10.

1.   Oceny projektu dokonuje opiekun, ktry moe konsultowa si z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2.   Kryteria oceny projektu powinny uwzgldnia:

a)  sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);

b)  wytwory materialne dokonane przez uczniw w projekcie, o ile takie byy planowane i powstay;

c)   sposb prezentacji projektu lub przedsiwzicia, jeli byo ono celem projektu;

d) prac zespoow i indywidualn ucznia;

e) samoocen uczniw.

3.  Opiekun projektu winien przedstawi informacj wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniw, ocenie projektu i poszczeglnych uczniw.

4.     Ocena ma charakter opisowy odrbnie dla kadego ucznia uczestniczcego w projekcie i koczy si stwierdzeniem uoglniajcym: zaliczy/nie zaliczy udzia w projekcie, ktre jest podstaw do dokonania  zapisu   na   wiadectwie   ukoczenia  gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

5.     Jeli projekt lub jego cz jest cile zwizany z programem danego przedmiotu, dopuszcza si wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotw. Ocen ustala wwczas opiekun projektu (jeli jest jednoczenie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o ktrej mowa w p.4.

11.

Niezalenie od oceny, o ktrej mowa w 8 opiekun projektu jest zobowizany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do kadego ucznia zespou, na ktr skada si powinna informacja o:

a)   osignitych celach;

b) mocnych i sabych stronach;

c)   wskazaniu popenionych bdw i sposobach ich wyeliminowania.
12.

W przypadku ucznia, ktry bra udzia w realizacji wicej ni jednego projektu, ucze lub jego, rodzice wskazuj, z ktrego projektu gimnazjum ma zawrze informacj na wiadectwie ukoczenia gimnazjum.

Wyszukiwanie

Lato w Mieście

Karta ucznia

Skrzynka zaufania

Budżet obywatelski

POLinfo.pl

Kreatywna Fizyka i Technika

BIULETYN 2018/19

 

 

OBWODY SZKÓŁ

SZKOŁA W ZMIANIE

Współpracujemy z

WARS i SAWA

Destination Imagination

LEKKI PLECAK

DOBRY START

Licznik

Liczba wywietle:
6291563